• Нарны эрчим хүч ашиглах тоног төхөөрөмж
  • Салхины эрчим хүч ашиглах тоног төхөөрөмж
  • Цахилгаан эрчим хүчний тоног төхөөрөмж
  • Халаалтын тоног төхөөрөмж
  • Төрөл бүрийн түлш үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж
  • Цахилгаан эрчим хүчний багаж тоног төхөөрөмж
  • Эрчим хүч хэмнэгч багаж хэрэгсэл
  • Уурын зуухны тоног төхөөрөмж
  • Ахуйн зориулалтын эрчим хүчний багаж хэрэгсэл